Ochrana osobních údajů

Earned Media – informace o ochraně osobních údajů

 

1.    Předmět úpravy

Společnost Konektor Social s.r.o., IČ: 01698567, se sídlem náměstí Republiky 1081/7, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce 210452 poskytuje služby na webové stránce www. EarnedMedia.cz  (dále jen „Earned Media“). Tyto podmínky upravují práva a povinnosti mezi Earned Media a třetími osobami vyplývajícíz poskytování služeb na portále Earned Media a veškeré s tímto související vztahy, zejména ochranu osobních údajů.

 

Akce“: služby uvedené na portále Earned Media spočívající v členství v Earned Media, průzkumů týkajících se spokojenosti zákazníků, semináře, školení a využití volného času spotřebitelem v předem určeném termínu a na určeném místě.

 

Pořadatel“: fyzická nebo právnická osoba odlišná od Earned Media, zajišťující organizaci konkrétní Akce.

 

Zákazník“: osoba užívající služeb Earned Media pro uzavření smluvního vztahu s Pořadatelem, nebo Earned Media za účelem účasti na Akci, a to i před uzavřením tohoto smluvního vztahu.

Cookie“ : při návštěvě internetových stránek provozovaných Earned Media mohou být ukládány informace ve formě “cookie” na počítači subjektu údajů, které jej automaticky rozpoznají při příští návštěvě. Cookies umožňují například přizpůsobit webové stránky zájmům subjektu údajů nebo uložit uživatelské jméno, které pak nemusí být znovu pokaždé zadáváno. V případě, že subjekt údajů nechce, aby byl jeho počítač rozpoznán, je nutno upravit nastavení internetového prohlížeče takovým způsobem, aby došlo k odstranění cookies z pevného disku počítače, cookies zablokovat nebo nastavit upozornění před uložením cookie.

 

Web Beacons“ : jsou obrazové soubory, které jsou částí webových stránek. Na stránkách Earned Media Web beacons umožňují provádět součet uživatelů, kteří navštívili určité stránky a generovat statistiky návštěvnosti. Nejsou používány k získávání informací, které by umožnily osobní identifikaci. Shromažďování a používání informací pomocí technologií Web beacons je anonymní a nelze z nich identifikovat identitu návštěvníka. Získané informace neobsahují jméno, adresu, telefonní číslo ani e-mailovou adresu. Pokud odmítnete přijímání cookie, zakážete současně technologii Web beacons.

 

2. Ochrana osobních údajů

Společnost Earned Media shromažďuje, zpracovává a uchovává osobní údaje poskytnuté Zákazníkem v rámci užívání služeb Earned Media, zejména tedy jméno, příjmení, poštovní adresu, elektronickou adresu (e-mail), telefonní číslo, případně firmu, sídlo, IČ, DIČ, jméno statutárního orgánu, nebo zmocněné osoby, a další údaje, které Zákazník v rámci užívání sítě služeb vědomě poskytne.Osobní údaje společnost Earned Media shromažďuje, zpracovává a uchovává prostřednictvím elektronických nosičů informací v zabezpečeném datovém úložišti.

 

Earned Media shromažďuje, zpracovává a uchovává osobní údaje primárně za účelem poskytování služeb Akcí uvedených na portále Earned Media, na základě smluv sjednaných se Zákazníkem. K tomuto zpracování osobních údajů je společnost Earned Media oprávněna dle ustanovení § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, i bez výslovného souhlasu Zákazníka.

Projevem vůle učiněným v průběhu registrace na portálu Earned Media nebo při jiném využití služeb Earned Media uděluje Zákazník společnosti Earned Media souhlas ke zpracování osobních údajů též za účelem vyhodnocování činnosti portálu Earned Media, resp. Akcí, a dále též za účelem marketingového zpracování osobních údajů. Marketingovým zpracováním se rozumí zejména souhlas s nabízením výrobků a služeb a zasílání informací o marketingových akcích, zahrnující i e-mailové kontaktování a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím e-mailů, jakož i dalších elektronických prostředků.

 Zákazník uděluje společnosti Earned Media souhlas k předání osobních údajů Pořadateli příslušné Akce a dále též provozovateli prostor, ve kterých se příslušná Akce koná, a to za účelem anonymního statistického vyhodnocování konaných Akcí a marketingového zpracování.

 Poskytnutí osobních údajůje dobrovolné. Zákazník má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla společnosti Earned Media nebo na emailovou adresu info@earnedmedia.cz. Zákazníkovi náleží práva plynoucí z ustanovení § 11, § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. má právo přístupu ke svým osobním údajům; dále, zejména pokud zjistí nebo se domnívá, že společnost Earned Media provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li jeho osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat společnost Earned Media o vysvětlení nebo může požadovat, aby společnost Earned Media odstranila takto vzniklý stav a osobní údaje blokovala, provedla opravu, doplnila nebo zlikvidovala. Požadavek na blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci je účinný okamžikem doručení společnosti Earned Media

 

3. Dotazy a připomínky

Máte-li jakékoliv dotazy, připomínky, návrhy či komentáře k tomuto prohlášení, prosíme, kontaktujte nás elektronicky na adresu info@earnedmedia.cz, nebo telefonicky na číslo +420 277 000 550